فیلیپ کرازبی

 

او در 1952 تا 1955 برای کروسلی ، 1957 تا 1965 برای مارتین ماریتا و آیتیتی طی سالهای 1965 تا 1979 کار کرد. دیدگاه و برنامۀ کار بدون نقص را در مارتین ماریتا به عنوان مدیر کیفیت طرح نمود. در طول چهارده سال تصدی پست قائم مقامی شرکت آیتیتی ، با شرکتهای تولیدی و خدماتی فراوانی در سطح دنیا کار کرد و فلسفۀ واقعبینانهاش را بکار برد.1979، انجمن فیلیپ کرازبی (PCA) را بنا نهاد و در ده سال بعد از آن ، رشد این انجمن آنرا تبدیل به یک موسسه عمومی با 300 نفر کارمند در سطح دنیا تبدیل نمود . در 1991 از PCA بازنشسته شد و موسسه کریر آیوی ، را تأسیس نمود تا شرکتی برای ارائه سمینار و سخنرانی به منظور کمک به رشد مدیران پویای موسسات . در 1997 با خرید دارائی PCA انجمن فیلیپ کرازبی II را پایهگذاری نمود . امروزه ، کالج کیفیت وی در بالغ بر 20 کشور دنیا فعال میباشد.

 

سخنرانیهای فیلیپ کرازبی دربرگیرندۀ نقش مدیریت در انگیزش و تعمق در ایجاد توفیق در سازمان، پرسنل، عرضهکنندگان و حتی خودشان میباشد. از وی 13 کتاب که تمامی آنها جزء کتابهای پر فروش بودهاند ، به چاپ رسیده است . اولین کتاب کسب و کار وی ، کیفیت مجانی است ، با پشتوانۀ آغاز انقلاب کیفیت در آمریکا و اروپا همراه بود.

کتابهای فیلیپ کرازبی به زبانی ساده به رشته تحریر درآمدهاند و به تشریح برنامۀ او برای بهبود کیفیت و جلوگیری از ضایعات میپردازند. تأکید او بر اهمیت نقش مدیریت در ایجاد کیفیت میباشد. نگرش او مبتنی بر کار تیمی است اما نه با کار آماری سطح بالا که توسط بسیاری از نگرشهای TQM رقیب او مطرح میگردد . وی به آموزش ابزارهای ساده و آماری کنترل کیفی که به زبانی عامه فهم و نه ریاضی بیان میشوند ، میپردازد . او سخنرانی قابل و فاضل در مقابل میهمانان عادی و متخصص خود میباشد که بدون شک ، تأثیر شگرفی در انقلاب کیفیتی طی سالهای مختلف گذارده است .

 

/ 0 نظر / 6 بازدید