استاندارد ضامن عملکرد منظم بازار

مرکزاندازه شناسی، اوزان ومقیاس‌ها، برای نزدیک شدن به اهداف یادشده، برنامه هایی رادرسال جهاداقتصادی درنظرگرفته که به شرح اجمالی ذیل می‌باشند:

الف - اجرای استانداردملی باسکول های وسایل نقلیه چرخ‌دارجاده‌ای

ازتاریخ 01 /02 /1390، کلیه باسکول های وسایل نقلیه چرخ دارجاده ای براساس استانداردملی 10274 موردآزمون قرارمی‌گیرند. درخواست های آزمون اعم ازاولیه، بعدازتعمیر، صحت عملکرد وسنواتی، توسط تولیدکنندگان، صاحبان باسکول وادارات کل استاندارداستان‌ها، ازطریق سامانه www.10274.ir، درنرم افزار ثبت شده وازسوی مرکز اندازه‌شناسی، اوزان ومقیاس‌ها به آزمایشگاه های سیارتأییدصلاحیت شده ارجاع می‌شوند. امکانات نرم افزار به گونه ای است که تمامی‌فعالیت های مرتبط باآزمون قابل ردیابی می‌باشدوبانک اطلاعات کاملی ازباسکول های مورداستفاده درسطح کشور بوجودخواهدآمد. بااجرای استانداردملی 10274 توسط آزمایشگاه های سیار تأییدصلاحیت شده باتجهیزات کامل وبه روز،‌جمهوری اسلامی‌ایران دررده ی کشورهای ترازاول جهان دراین زمینه قرارگرفته است .

ب - طرح تعویض پلمب وسایل توزین وسنجش

به منظورسامان دادن به سیستم توزین کشوروجلوگیری ازواردات ترازوهای غیرقانونی وفاقدکیفیت وجمع آوری ترازوهای غیرقانونی موجوددربازار، به زودی طرح تعویض پلمب وسایل توزین وسنجش اجرامی‌شود . بعدازاجرای طرح، بایدکلیه وسایل توزین مورداستفاده توسط کسبه، دارای پلمب ویژه دارای شماره سریال باشندوپس ازآن با وسایل توزین فاقدپلمب، مطابق قانون برخوردخواهدشد.

ج - انجام آزمون دوره ای وسایل توزین وسنجش بامدیریت شورای اصناف کشوروهمکاری مجامع امورصنفی

براساس قانون وسایل توزین وسنجش مورداستفاده دردادوستدعمومی‌باید سالی یک بارازنظردرستی، موردآزمون قرارگیرند. ازنیمه دوم سال 1384، آزمون دوره ای توسط آزمایشگاه های تأییدصلاحیت درسطح کشورشروع شد وهرسال یک بارترازوها موردآزمون قرارمی‌گیرند . دراجرا با عدم همکاری بعضی ازصنوف مواجه شدیم که باپیشنهادشورای اصناف کشورمقررگردید،‌این کاردرکشورتوسط آزمایشگاه‌های تأئید صلاحیت شده، بامدیریت شورای اصناف کشور و با همکاری مجامع امورصنفی انجام شودکه به زودی دستورالعمل اجرایی آن به استان‌ها ابلاغ خواهدشد.

د - کنترل تجهیزات راداری اندازه گیری سرعت خودروها

تجهیزات راداری اندازه گیری سرعت خودروها که درشهرهای بزرگ وجاده‌ها نصب شده اند، بااندازه گیری سرعت خودروهای درحال عبور،‌ خودروهای باسرعت بیش ازحد مجاز را جریمه می‌نمایند که اگراین تجهیزات ازنظردرستی وصحت اندازه گیری موردتأییدنباشند،‌ بااخذجریمه حقی ازشهروندضایع می‌گردد. باهمکاری سازمان راهداری وحمل ونقل،‌ نیروی انتظامی‌، مرکزکنترل ترافیک شهرداری تهران و . . . امکانات موجود کشورمورد شناسایی وبررسی قرارگرفته وقراراست این تجهیزات براساس استاندارد ملی موجود واستانداردهای بین المللی موردآزمون قرارگیرند.

*مدیر کل مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها

منبع : دنیای اقتصاد

/ 0 نظر / 2 بازدید