منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان

شرح وظایف مدیریت بودجه، تشکیلات ومنابع انسانی

مورد مطالعه؛ دانشگاه تربیت معلم

_ تهیه و تنظیم بودجه (جاری ، عمرانی ، تملک دارائیهای سرمایه ای و ... ) دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط .

 

_ بررسی بودجه پیشنهادی واحدهای مختلف و تلفیق و هماهنگی بودجه پیشنهادی در چارچوب اهداف و ضوابط دانشگاه .

 

_ تهیه و تنظیم موافقت نامه های لازم پس از تصویب و ابلاغ بودجه براساس برنامه ها و فعالیت ها .


_ ابلاغ بودجه مصوب به واحدهای دانشگاه و نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات در قالب برنامه ها و فعالیت ها با همکاری مدیریت مالی .

 

_ پیش بینی اعتبارات ارزی دانشگاه به منظور ماموریتهای علمی و ... و تامین تجهیزات ، لوازم ، کتب و نشریات موردنیاز .

 

_ تهیه و تدوین برنامه نیروی انسانی با توجه به سیاستها و برنامه های میان مدت و بلند مدت دانشگاه و ملحوظ داشتن وضعیت عرضه و تقاضا ( ورود و خروج ) نیروی انسانی و پیشنهاد به مراجع ذیربط جهت تصویب .

 

_ انجام بررسی های ساختاری در رابطه با وضعیت واحدهای سازمانی دانشگاه و نحوه سازماندهی پست های سازمانی با توجه به نیازها و برنامه های آتی و پیشنهاد طرح های ساختاری موثر و کارآمد جهت تصویب به مراجع ذیربط .

 

_ مطالعه و بررسی مستمر شرح ماموریتها و وظایف واحدها و پست های سازمانی به منظور ایجاد تعادل ، تناسب و توازن تشکیلاتی و توسعه و غنی سازی مشاغل .

 

_ تهیه و تدوین دستور العملها و آیین نامه های مرتبط با نیروی انسانی ( انتخاب و انتصاب ، تشویق و تنبیه و ..) و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح جهت تصویب با همکاری و مشارکت مدیریت امور کارکنان و رفاه .

 

_ مستند سازی فرآیندها و روش های انجام کار و تجزیه و تحلیل آنها به منظور بهبود مستمر فرآیندهای کاری .

 

_  کارسنجی و زمان سنجی وظایف و فعالی تهای پس تهای سازمانی به منظور تهیه استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز و پیشنهاد به مراجع مافوق.

 

_ تجزیه و تحلیل مشاغل غیرهیات علمی موجود دانشگاه و تهیه و تدوین شرح مشاغل و شرایط احراز آنها.

 

_ طراحی مسیر شغلی و برنام هریزی کار راه ههای شغلی کارکنان.

 

_ انجام کلیه امور مربوط به نیازسنجی، برنامه ریزی و ارزشیابی آموزش کارکنان غیرهیات علمی.

 

_ نظارت بر نحوه برگزاری و اجرای دور ههای آموزشی کارکنان توسط مراکز و موسسات آموزشی.

 

_  برنامه ریزی به منظور شناسایی نیازهای آموزشی و توانمند سازی کارکنان و مدیران دانشگاه.

 

_  مطالعه و بررسی رویکردهای ارزشیابی عملکرد کارکنان و تهیه طر حهای مناسب ارزشیابی عملکرد با توجه به شرایط دانشگاه با همکاری مدیریت امور کارکنان و رفاه.

 

_  بررسی و مطالعه وضعیت استقرار فیزیکی نیروی انسانی و تجهیزات و پیشنهاد آرایش مناسب جا و مکان

 

_  بررسی و مطالعه نظا مهای جبران خدمت (حقوق و مزایا) کارکنان و تهیه و تدوین طرح مناسب در این رابطه با همکاری مدیریتهای ذیربط.

 

_ ایجاد و بهنگام سازی سیستم اطلاعات منابع انسانی،مالی ،فنی و....

 

_  تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله از واحدهای ذیربط و تهیه گزارشهای(کمی _ تحلیلی   موردی و دورهای لازم جهت ارائه به مسئولین ذیربط.

 

_ همکاری در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان با مدیریت امور کارکنان و رفاه.

 

_ مطالعه و بررسی رویکردهای نوین مدیریتی و تطبیق آنها با شرایط دانشگاه به منظور بومی سازی و استقرار.

 

شرح وظایف کارشناسان :

کارشناس برنامه ریزی بودجه جاری :

 

-         ارتباط مستمر با کارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مدیریت

 

-         ارتباط مستمر از طریق شبکه با اداره اعتبارات و امور مالی

 

-         شرکت در دوره های بودجه برای به روز شدن اطلاعات

 

-         جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها بر اساس هزینه عملکرد واقعی واحدها

 

-         ارائه بودجه تنظیم شده به هیات امنا و دفاع از موارد آن

 

-         نگهداری دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعالیت ها و طرح ها

 

-         همکاری با مسئولین امر در تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه دستگاه مربوط

 

-         نظارت بر نحوه ی تکمیل فرم های مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه

 

-         شرکت در کمیته های مختلف به منظور بررسی اعتبارات در خواستی واحدها و دفاع از آن

 

-         بررسی و نظارت بر پیاده کردن ارقام بودجه در فرم های مختلف

 

-         بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ی فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها

 

-         بررسی تهیه پیشنهاد اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم

 

-         اظهار نظر و بررسی کلیه مسائل مالی و بودجه ای که ارجاع می شود 

 

-         برنامه ریزی زمان بندی شده بر اساس بودجه ی تصویبی دانشگاه

 

-         برنامه ریزی اعتبارات حاصل از تبصره ها و ردیف های بودجه ی کل کشور

 

-         مطالعه و بررسی طرح ساماندهی نظام بودجه نویسی دانشگاه

 

-         مطالعه و برنامه ریزی جهت مکانیزه کردن بودجه نویسی

 

-         نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات و ابلاغ به مدیریت مالی

 

پی گیری قراردادهای منعقده ( این بند توسط کارشناسان مربوط تهیه می شود و ماحصل کار به کارشناس برنامه و بودجه ارائه می شود تا در تکمیل فرم ها استفاده نماید )

 

کارشناس برنامه ریزی بودجه عمرانی

 

-          ارتباط مستمر با کارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مدیریت

 

-         ارتباط مستمر از طریق شبکه با اداره اعتبارات و امور مالی

 

-         شرکت در دوره های بودجه برای به روز شدن اطلاعات

 

-         جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها بر اساس هزینه عملکرد واقعی واحدها

 

-         ارائه بودجه تنظیم شده به هیات امنا و دفاع از موارد آن

 

-         نگهداری دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعالیت ها و طرح ها

 

-         همکاری با مسئولین امر در تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه دستگاه مربوط

 

-         نظارت بر نحوه ی تکمیل فرم های مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه

 

-         شرکت در کمیته های مختلف به منظور بررسی اعتبارات در خواستی واحدها و دفاع از آن

 

-         بررسی و نظارت بر پیاده کردن ارقام بودجه در فرم های مختلف

 

-         بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ی فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها

 

-         بررسی تهیه پیشنهاد اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم

 

-         اظهار نظر و بررسی کلیه مسائل مالی و بودجه ای که ارجاع می شود 

 

-         مطالعه و برنامه ریزی در حالت های تحقق طرح جامع مصوب و نیازهای دانشگاه

 

-         جمع آوری اطلاعات و بررسی های لازم به منظور پیش بینی بودجه سالانه

 

-         بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به طرح های عمرانی

 

-         بررسی و اظهار نظر در مورد قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران مطابق بخشنامه های سازمان

 

-         تعیین ابلاغ اعتبار طرح ها و پروژه ای تحقیقاتی به واحد های مربوط

 

استعلام در مورد نیاز های واحدها و تجهیزات

 

کارشناس برنامه ریزی بودجه درآمد اختصاصی

 

-         ارتباط مستمر با کارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مدیریت

 

-         ارتباط مستمر از طریق شبکه با اداره اعتبارات و امور مالی

 

-         شرکت در دوره های بودجه برای به روز شدن اطلاعات

 

-         جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها بر اساس هزینه عملکرد واقعی واحدها

 

-         ارائه بودجه تنظیم شده به هیات امنا و دفاع از موارد آن

 

-         نگهداری دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعالیت ها و طرح ها

 

-         همکاری با مسئولین امر در تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه دستگاه مربوط

 

-         نظارت بر نحوه ی تکمیل فرم های مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه

 

-         شرکت در کمیته های مختلف به منظور بررسی اعتبارات در خواستی واحدها و دفاع از آن

 

-         بررسی و نظارت بر پیاده کردن ارقام بودجه در فرم های مختلف

 

-         بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ی فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها

 

-         پیش بینی و برآورد درآمد اختصاصی دانشگاه

 

-         توزیع و تقسیم درآمد اختصاصی دانشگاه به تفکیک حوزه های مختلف

 

-         نظارت بر نحوه هزینه کرد درآمد اختصاصی در حوزه های مختلف

 

-         بررسی و تحلیل عملکرد درآمد اختصاصی در بودجه تفصیلی

 

-         بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش درآمد اختصاصی

 

-         ارتباط و هماهنگی با حوزه های درآمدزای دانشگاه جهت ارتقا سطح درآمد دانشگاه .

 

کارشناس بهبود روشها

 

-         مطالعه و بررسی و نظارت بر روش های انجام کار ، تنظیم نمودار جریان کار در وضعیت موجود

 

-         تجزیه و تحلیل روش های انجام کار

 

-         بهینه سازی سیستم ها و روش ها و راهنمایی و ارشاد آنان در انجام وظایف مربوطه

 

-         نظارت و راهنمایی در تهیه و تنظیم جدول تقسیم کار

 

-         تلاش در جهت استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات به منظور افزایش بهره وری و بالا بردن راندمان

 

-         نظارت و راهنمایی در بررسی آرایش جا و مکان و کمک و ارشاد به منظور ارائه طرح های جدید در استقرار کارکنان با هدف افزایش کارایی

 

-         تلاش در جهت ارائه راهکارهای نظر به کاهش هزینه و افزایش بهره وری پرسنل و مالی و غیره

 

کارشناس آمار و اطلاعات

 

-  اقدام و نظارت در جمع آوری اطلاعات و ارائه آن ها جهت تهیه طرح های آماری

 

-         انجام مطالعات تطبیقی در زمینه های مرتبط با بودجه ، پرسنل ، امکانات و ابنیه

 

-         تهیه جداول داده ها و ستاده ها

 

-         تهیه طرح های آماری و اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد ، شاخص ها

 

-         شناسایی ، مطالعه و بررسی منابع اطلاعاتی و ارائه نتایج علمی حامل از اطلاعات جمع آوری شده و پژوهشهای آماری

 

-         بررسی فرآیند تولید ، آمار و اطلاعات واحدهای مختلف دانشگاه و تعیین تنگناها و ناهماهنگی های موجود پیشنهاد و بهبود سیستم ارائه آمار و اطلاعات

 

-         تهیه و انتشار عملکرد و فعالیت های انجام شده با استفاده از روش های مدرن آماری کمی و کیفی

 

-         نظارت بر تهیه شاخص ها و روشهای تهیه آمار و اطلاعات

 

-         ارتباط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت به روز کردن اطلاعات و آشنایی با روشهای جدید آماری

 

-         مقایسه وضعیت موجود دانشگاه با سایر دانشگاه ها جهت اطلاع از کسری امکانات و تسهیلات

 

-         بررسی نرم افزارهای آماری جهت پیشبرد وضعیت موجود

 

 

 

کارشناس تشکیلات

 

-         بررسی مستمر ساختار سازمانی و تشکیلاتی ، طراحی ساختار جدید مبنی بر نتایج حاصله از بهبود روش ها و پیشنهاد آن به مقامات

 

-         استفاده از فنون کمی( نمودارها و شبکه ها ) در برنامه ریزی و کنترل در بهبود نیروی انسانی در سازمان

 

-         بررسی طرح های پیشنهادی برای اصلاح ساختارسازمانی،انجام اصلاحات مورد لزوم در طرح های ارائه شده

 

-         شرکت در کمیته های تخصصی طبقه بندی مشاغل و نظارت در تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل و طرح های انگیزشی کارکنان

 

-         پاسخ استعلامات امور اداری در زمینه تشکیلات و مشکلات اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل 

 

بررسی شکوائیه های کارکنان در ارتباط با نحوه ی تطبیق با طرح طبقه بندی مشاغل و ارائه رهنمود های لازم به امور اداری و کارگزینی

 

 

 

کارشناس آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

 

-         شناخت سیاست ها و خط مشی نظام اداری در زمینه ی آموزش کارکنان

 

-         مطالعه و بررسی به منظور شناخت نیازهای آموزشی کارکنان

 

-         ارزشیابی دوره های آموزشی در حین اجراء و بعد از دوزه به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل پیشنهادها و بهبود آموزش

 

-         برنامه ریزی و برگزاری سمینارهای مختلف آموزشی

 

-    کار سنجی و زمان سنجی وظایف و فعالیت ها به منظور تهیه استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز

 

-         انجام کلیه امور مربوط به نیاز سنجی ، برنامه ریزی و ارزشیابی

منبع :

*http://ofv.tmu.ac.ir/bodjeh/8.htmموضوع مطلب : مدیریت بودجه
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت