منطقه طلایی مدیریت
Golden situation management=People + Organization + environment
درباره وبلاگ
عظیم جعفری

فوق لیسانس مدیریت مالی حسابرس ارشد مالیات

نويسندگان
۱۳٩٠/٩/٢٢ :: ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ ::  نويسنده : عظیم جعفری

اهداف و وظایف دفتر برنامه ریزی و بودجه

مورد مطالعه: استانداری کردستان

جهت مطالعات تطبیقی

مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه ملی و منطقه ای و اجرای نظام مصوب در استان.


*

مطالعه ، تهیه و تدوین برنامه توسعه اجتماعی وفرهنگی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت استان در چارچوب برنامه های کلان کشور.

*

تهیه و تدوین برنامه میان مدت توسعه محلی ( شهرستانی) استان در چارچوب برنامه کلان و میان مدت.

*

نظارت بر انطباق فعالیت های اجتماعی و فرهنگی استان با اهداف خط مش های توسعه ملی و منطقه ای.

*

مشارکت در ارزشیابی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای ملی از لحاظ اثرات اجتماعی آنان در استان و انعکاس نتیجه ارزشیابی به معاونت بخشی ذیربط.

*

بررسی امور مربوط به برنامه ریزی منطقه ای و ارائه روش ها ومدل های مناسب.

*

تهیه و تدوین طرح آمایش استان

*

تهیه و تدوین گزارش های سالانه اجتماعی استان.

*

بررسی و تدوین برنامه ها و سیاست های کلان امور درآمد و تجهیز و تخصیص منابع و انجام وظایف کارگروههای ذیربط.

*

مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه تملک دارائی های سرمایه ای سالانه استان در چهارچوب نظام درآمد هزینه استان با هماهنگی سیاست ها و خط مشی های کلان بخشی برنامه های پنجساله توسعه و ضوابط بودجه های سنواتی کل کشور.

*

همکاری با دفتر آمار و اطلاعات در انجام امور مربوط به تهیه حساب های منطقه ای.

*

بررسی مستمر اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای دستگاههای اجرائی تابع نظام بودجه استانی.

*

همکاری با دستگاه های اجرائی محلی در زمینه تهیه و تنظیم بودجه های پیشنهادی با توجه به ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه بودجه سنواتی کل کشور.

*

انجام امور مربوط به توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای تملک دارائی های سرمایه ای ، ردیف های مختلف و تبصره بودجه کل کشور.

*

تهیه حساب های منطقه ای ( استانی ) در قالب واحد مورد تایید مرکز آمار ایران.

*

تهیه و تدوین گزارش عملکرد اعتبارات هزینه ای تملک دارائی های سرمایه ای و تبصره های بودجه دستگاههای اجرائی استان.

*

نظارت بر فعالیت ها و عملکرد دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه استانی و ارزشیابی آنها .

*

نظارت براجرای طرح های تملک دارائی های سرمایه ای به منظور ارزشیابی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده و مقایسه پیشرفت کار با جداول زمانی در قالب نظام نظارتی موجود.

*

بررسی وتدوین برنامه های امور زیر بنائی تولیدی اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی و انجام وظایف کارگروه های ذیربط.

*

بررسی ومبادله موافقتنامه های بودجه جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی محلی.

*

هماهنگی در زمینه امور مربوط به تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای .

*

پیشنهاد وضع یا تجدید نظر در قوانین ومقررات و تبصره های بوجه در جهت رفع مسائل و مشکلات اجرائی استان.

*

گزارش گیری از دستگاه های اجرائی به منظور انجام وظایف تصریح شده در مواد 34و35 قانون برنامه وبودجه.

*

پیگیری امور مربوط به تحقق وصول درآمدهای دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه استانی و همکاری با دفتر هماهنگی امور اقتصادی در تحلیل گزارش ها .

*

همکاری با دفتر هماهنگی امور اقتصادی در تهیه و تدوین برنامه توسعه کوتاه مدت ( بودجه سالانه) و میان مدت استان در چهارچوب برنامه کلان کشور.

*

همکاری و تهیه راهکارهای لازم در امور مربوط به حوادث پیش بینی نشده.

منبع :

*http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabId=244موضوع مطلب : مدیریت بودجه
موضوعات
RSS Feed
جزوات کنکور کارشناسي ارشد مديريت